Dele, der kræver adskilt krumtaphus

Last Updated on 16. august 2019 by thrust

Krumtapaksel og hovedlejer
VIGTIGT: Mærkningen for udboringerne for hovedlejer i krumtaphus, mærkningen for krumtapakslens hovedlejesøler og lejepandernes mærkning er sammenhørende værdier, som der skal redegøres for her. Det er ikke muligt at bestille lejepander uden først at have klargjort hvilke størrelser motoren kræver. Dette fremgår ikke af nogen instruktionsbog eller værkstedsmanual, men udelukkende ved stemplinger på henholdsvis krumtaphus, krumtapaksel og plejlstænge, som derfor skal være tilgængelige.
Udboringerne for et enkelt af hovedlejerne i krumtaphuset kan have værdien 4, 5 eller 6. Dette er stemplet i flangefladen forrest på øverste krumtaphusdel (vender nedefter). Da der er fire hovedlejer er der altså stemplet fire tal (et ud for hver søle). På tilsvarende måder er krumtapakslen mærket, men her med værdierne 1, 2 og 3. Dette er stemplet som fire tætsiddende tal på krumtapakslens venstre endeflade (svingklods). Første tal (i læserækkefølge) er venstre hovedlejesøle – sidste tal er højre søle. Lejepanderne findes i typerne 1, 2, 3, 4 og 5 svarende til farvemærkningen: blå, sort, brun, grøn og gul.
Den korrekte lejepande til en given kombination af krumtaphusudboring og krumtapakselsøle findes ved at trække værdien for krumtapakselsølen fra krumtaphusudboringen. Er udboringen f.eks. type 5 og sølen type 3 skal der altså benyttes to lejepander type 2 (sort).
Krumtapaksel og plejlstangslejer
Mærkningen for plejlstangsudboring og mærkningen for krumtapakslens plejlstangssøler er opbygget på samme måde som krumtapaksel og hovedlejesøler.
Udboringerne for en enkelt plejlstang kan have værdien 4, 5 eller 6. Dette er markeret på den enkelte plejlstang. På tilsvarende måder er krumtapakslen mærket, men her med værdierne 1, 2 og 3. Dette er stemplet som tre tætsiddende tal på krumtapakslens venstre endeflade. Første tal (i læserækkefølge) er venstre plejlstangssøle. Lejepanderne findes i typerne 1, 2, 3, 4 og 5 svarende til farvemærkningen: blå, sort, brun, grøn og gul.
Den korrekte lejepande til en given kombination af plejlstangsudboring og plejlstangssøle findes ved at trække værdien for plejlstangssølen fra plejlstangsudboringen. Er udboringen f.eks. type 6 og sølen type 2 skal der altså benyttes to lejepander type 4 (grøn).

Gearkasse

Øverste gearaksel
Bemærk her at det faste tandhjul nærmest koblingen findes med 2 tandantal. Se skemaet lidt længere nede.xs750-12
Nederste gearaksel
Der er eksempler på at umbracoskruen i enden af gearakslen (bag koblingen) er gået løs. Foruden den originale fjederskive skal skruen sikres med Locktite 222, 242 eller 243. Gevindet skal være tørt inden der påføres Locktite. Skruen spændes med 43 Nm.
Bemærk, at der med denne gearaksel er forskel mellem XS750 og XS850 idet lejet i lejehuset (i motorens venstre side) er et nåleleje mens det på XS850 er et kugleleje. Akseltappen for nålelejet er mindre i diameter end det til kuglelejet.
Foretag altid en grundig inspektion af klokoblingernes tilstand; specielt det yderste og det næst-yderste gearhjul, som indeholder klokoblingen for 2. gear. Andet gears klokobling er et svagt punkt på de 3-cylindrede idet kanterne på kløerne samt de ovale huller slides forholdsvis hurtigt.
VIGTIGT: Ved en gennemgribende renovering af motoren bør man altid forny disse 2 hjul.
Skiftetromle
Denne bør indspiceres nøje. Hvis man på et tidspunkt har misset 2. gear ved et gearskifte kan rillen, der aktiverer 2. gearet, have fået et hak. Styretappen, der fikserer tromlen aksielt, kan også ved den lejlighed have bevirket et hak i den rundgående rille, som vender ud mod koblingen. Mig bekendt kan skiftetromlen ikke repareres. Hvis det trods dette er lykkedes hører jeg gerne.
På styretappen, der fastholder skiftetromlen i axiel retning, bliver der med tiden slidt to flader. Dette giver i sidste ende axielt slup ved skiftegaflerne. Ved at forsyne styretappen med en skive at passende tykkelse (evt. file låseblikket lidt tyndere) kan styretappen drejes til en ny position, hvorved sluppet mindskes.
Skiftegafler
Disse bør inspiceres nøje. Hvis man kører med slidte klokoblinger (f.eks. 2. gear) kan den hoppe ud af gear, hvilket kan bøje skiftegaflerne. Se efter om der er tydelige slidmærker yderst på gaflernes fingre (der hvor de rører gearhjulene). Se også efter om gaflernes fingre er helt vinkelrette med hullet til styreakslen.
Mellemhjulet som forbinder underste gearaksel med vinkelgearet
Denne 34 eller 35 tænders tandhjulsblok findes i en ældre og en nyere udførelse. På det leje, som er længst mod højre, er der enten 1 eller 2 styreriller i yderringen. Udgaven med 2 riller er den nyeste og kan anvendes i alle typer krumtaphuse (med enten 1 eller 2 riller). Udgaven med 1 rille i lejets yderring må kun benyttes i krumtaphuse med 1 rille.
Lejebuk for underste gearaksel
Denne lejebuk, som fastholdes af 2 stk. 8 mm stag, er bearbejdet sammen med krumtaphusets underpart og er altså ingen reservedel. Der er eksempler på at lejet, som den skal holde, har roteret i uddrejningen med slid til følge. Er dette tilfældet er en af mulighederne for afhjælpning af file en anelse af sammenspændingsanlæget (ved hullerne for stagene) således at lejet indspændes en smule. Da lejet ydermere har en rille for en styrering, som kun fylder halvdelen af omkredsen, kan man som sikring af lejet montere en overklippet O-ring i den del af rillen, der ikke benyttes. Den type O-ring, som benyttes på lejehuset for underste gearaksel (det med hullet for gearpedalakslen), kan bruges til dette formål. De to møtrikker spændes med 20 Nm.
Få 2. gearshjulene til at holde længere
Det er en kendt sag at der ofte sker slid på klokoblingen for 2.-gearshjulene. Det bevirker at 2. gear hopper ud af indgreb og giver stærkt forøget slid på disse dele. Det er heller ikke ualmindeligt, at skiftegaflen derefter bukker og at der kommer et hak i skiftetromlen. Det vil derfor være formålstjenligt at se på om det var muligt, dels at mindske risikoen for at den hopper ud af gear, dels at give milighed for fortsat at benytte motorcyklen selv om gearhjulene er slidte.gearsketch
Situationen i 2003 er desuden således at gearhjulet med tapperne ikke længere kan fås fra Yamaha’s europæiske centrallager. Det er således vigtigt at man for eftertiden beholder sine reservedele; de kan måske en dag genanvendes hvis det er helt umuligt at skaffe nye dele. I det følgende vil jeg gøre rede for hvorledes man sandsynligvis kan forlænge 2.-gearshjulenes levetid.
Først skal gearhjulene lokaliseres. De sidder på underste gearaksel som det yderste og det næstyderste gearhjul. Hjulet med de aflange huller (res. nr. 1J7-17221-03) sidder yderst, altså nærmest endedækslet med lejet (det blå hjul på skitsen). Derefter følger hjulet med tapperne (res. nr. 1J7-17251-09) (det brune hjul på skitsen). Hjulet med de aflange huller kan rotere på akslen men er sikret axialt med 2 låseringe i gearakslen (er lilla på skitsen). Mellem låseringe og det blå gearhjul er der på begge sider af hjulet en afstandsskive med en bredde på 1mm., altså 2 skiver i alt (disse er grønne på skitsen hvor de dog er placeret ved siden af hinanden – mere om dette). Hjulet med tapperne kan bevæge sig axialt ved hjælp af skiftegaflen, men er låst i rotation til gearakslen.
Jeg har valgt at opdele operationen i 2 trin hvor 1. trin kun indebærer at flytte rundt på en enkelt af de grønne skiver på gearakslen. Til gengæld kan ændringen ske ved blot af afmontere venstre sidedæksel – tændingsdel – rotor – gearpedal – fodhviler samt lejehuset for underste gearaksel.
Trin 1 (markeret med lilla i skemaet) vil være formålstjenlig hvad enten gearhjulene er slidte eller ej.
Trin 2 (markeret med rød i skemaet) indebærer en slibning af gearhjulene og vil kun være interessant på gearhjul med slidte tapper eller slidte aflange huller.

I skemaet herover viser de grønne tal de mål, der relaterer til den originale samling af gearhjul og afstandsskiver (som beskrevet ovenfor). Kolonnerne A, B, C refererer til tegningen af gearhjulene. A er afstanden mellem gearhjulenes sider. B er afstanden mellem tappernes ender og fladen mellem de aflange huller på det yderste gearhjul. C er afstanden mellem tappernes ender og bunden af de aflange huller. Målene i skemaet viser de aktuelle middelspillerum, der er til stede (værdierne er fysisk målt på et halvt krumtaphus med ilagt gearkasse). Tolerancen efter målet stammer fra det slup, der er delene imellem p.g.a. diverse axiale spillerum ved skiftegaffel m.m. Målene i parentes er de resulterende min.- og max.mål når tolerancen henholdsvis trækkes fra og lægges til middelmålet.

Trin 1 går ud på at flytte afstandsskiven bag gearhjulet med de aflange huller om på den side hvor den anden skive sidder således at rækkefølgen fra akselenden bliver låsering – skive – skive – gearhjul – låsering – altså som vist på skitsen. Da hjulet herved flytter sig 1 mm. nærmere gearhjulet med tapperne vil disse tilsvarende gå 1 mm. dybere med i de aflange huller i det yderste gearhjul. Det er her vigtigt at iagttage målet B i frigear (markeret med gult) idet der stadig skal være luft mellem tapper og fladerne mellem de aflange huller. Det ses at tapperne ikke kommer nærmere end 0.1 mm. fra det andet tandhjul. Til gængæld er tapperne mindst 4.1 mm. nede i de aflange huller mod 3.1 mm. i originalpositionen. Det ses også at middelspillerummet C er 0.3 mm., altså afstanden fra tapperne til bunden af de aflange huller. det går altså ikke at flytte venstre gearhjul yderligere mod højre uden at tage af tapperne. Operationen i trin 1 er for så vidt allerede beskrevet i følgende site fra USA: Bob Ryan tripelsite. Vælg FAQ og derefter SECOND GEAR.
Når man har foretaget modificeringen kontrollerer man at spillerum B og C er positive, d.v.s. at tappernes ender ikke tager på det venstre tandhjul. Det gøres inden lejedækslet monteres på følgende måde. I frigear drejes rundt med baghjulet. Dette får underste gearaksel og gearhjulet med tapperne til at rotere bag det stillestående venstre gearhjul. Tryk nu dette kraftigt ind mod motoren og føl efter om du kan mærke at tapperne tager på imellem de aflange huller. Det må de ikke. Derefter kontrollerer man at tappernes ender ikke tager på i bunden af de aflange huller når 2. gear er valgt. Tryk igen venstre gearhjul kraftigt ind mod motoren og kør lidt frem og tilbage med baghjulet. Skraber tapperne ikke på i bunden er alt OK.

Trin 2 er et forslag til en modificering af gearhjulene hvis ikke trin 1 viser sig at være tilstrækkelig effektiv.
NB: jeg har ikke selv prøvet Trin 2 forslag. Det er en ren teoretisk betragtning og jeg påtager mig absolut intet ansvar for om Trin 2 er mulig.
Operationen går ud på at slibe 2 steder på gearhjulet med de aflange huller og 1 sted på gearhjulet med tapper. Der skal alle tre steder slibes 0.5 mm. af. På gearhjulet med de aflange huller drejer det sig om gearhjulets side (vist som en mørkeblå streg på tegningen), altså samme side som de aflange huller er på. Dernæst skal recéssen for låseringen slibes 0.5 mm. dybere (vist med rød streg). Til slut skal tapperne slibes 0.5 mm. kortere (vist med grøn streg). Ved dette opnås at en del af de opståede rundinger på tapperne bliver slebet væk (hjørnerne bliver mere skarpe) og at spillerummene i øvrigt bliver de samme som i trin 1. Efter slibning af recessen for låseringen på yderste gearhjul mangler der nu 0.5 mm i venstre side (dér hvor de 2 grønne skiver sidder). Dette skal der kompenséres for med en 1.5 mm tyk skive i stedet for den ene 1 mm skive.

Flere fiduser: Det er ikke utænkeligt at det vil være formålstjenligt at erstatte den yderste låsering med én magen til den, der sidder længere inder på akslen. Der er eksempler at den yderste låsering er blevet deformeret p.g.a. et stort axialt tryk. Der har også været røster fremme om at svejse metal på tapperne.

Sådan skiftes 2. gearshjulene uden at adskille motoren
Det er muligt at udskifte begge 2. gears hjulene uden at tage motoren ud af stellet eller adskille krumtaphuset – men en hel del skal der dog pilles af motoren inden man står med gearhjulene i hånden.xs750-20

Det yderste gearhjul er det enkleste at komme til. Start med i venstre side at fjerne enden af koblingskablet, ankerpladen med platinerne, centrifugalregulatoren samt venstre sidedæksel. Derefter gearpedalen. Løsn fodhvilerne og sving dem nedefter. Fjern skruerne i dækslet, der indeholder lejet for underste gearaksel (det hvor gearpedalakslen går igennem et øje). Fjern dette dæksel således at yderste 2. gears hjul er synlig. Fjern låseringen, skiven og gearhjulet samt skiven derefter. Nu er det inderste 2. gears hjul synligt – se billede her til højre. For at fjerne dette hjul skal låseringen, der holder dette hjul fjernes, så det kan man lige så godt gøre med det samme. Hvis ikke man har en egnet låseringstang kan det være er lidt drilsk operation og man ender måske med at få overbukket låseringen for at få den ud. Hvis den kan bukkes tilbage igen er det OK – ellers skal der en ny til. Låseringen skal klemme nede i sporet og må altså ikke være løs når den er monteret igen.

Man vil hurtig opdage, at man ikke kan få inderst 2. gears hjul ud på grund af at skiftegaflen har fat i den. Den skal altså fjernes først. For at gøre det skal motorolien aftappes og generatoren i højre side, rotoren samt højre dæksel fjernes. Derefter fjernes koblingsstøtten, det store tandkædehjul, tandkæden og koblingsklokken. Derefter løsnes og fjernes koblingsfjedrene, koblingstrykskålen og koblingspladerne. Næste hurdel er koblingsnavet, som sidder med en stor møtrik og låseblik. For at få koblingsnavet af kræves en speciel xs750-22lang 32 mm top. Forsøg ikke at banke møtrikken af med en dorn idet den er spændt og skal spændes meget hårdt (120 Nm) ved montering. Når koblingsnaver er væk skal den lille sektor, som forbinder gearpedalakslens sektor med skiftetromlen afmonteres (låseringen fjernes) – se billedet til højre. Enden af den aksel, som holder de to skiftegafler på underste gearaksel vil nu være synlig – se billedet.

Bundkarret skal fjernes og det vil i den forbindelse være særdeles praktisk at få lagt motorcyklen ned på højre side ! Hvordan dette skal foregå må være op til hver enkelts opfindsomhed. Husk også at fjerne batteriet. Med bundkar og oliepumpen fjernet vil scereriet ta’ sig ud som nederste billede. Skiftegaflen længst til venstre holder på det tandhjul der skal fjernes. Akslen, der holder skiftegaflerne skal skydes mod højre – ind i rummet hvor koblingen sad. Fjern derfor låseringen på akslen og skub denne så langt ind i koblingsrummet at skiftegaflen kan fjernes. Inderste 2. gears hjul kan nu trækkes af gearakslen.

Gearhjulene er nu frie som vist på billedet nederst til højre.

Montage sker i modsat rækkefølge. Pas på ikke at tabe skiver eller låseringe ned i gearkassen under operationen med at udtage eller montere gearhjulene. Det samme gælder den lille løse tap på skiftegaflen, der går ned i rillen i skiftetromlen, som ses nederst på billedet nederst til venstre.xs750-23

Inden det yderste 2. gears hjul monteres vil jeg stærkt anbefale at man monterer skiverne ved dette gearhjul som beskrevet i Trin 1 i afsnittet om at få 2. gears hjulene til at holdxs750-21e længere – se længere oppe på denne side !

Gearkassens tandhjul, fra venstre mod højre
Øverste aksel
Antal tænder 17 23 20 21 13 13 (XS750) – 14 (XS850)
Type fast løst fast/forskydeligt løst fast fast
formål 2 gear 5.gear 3. gear 4. gear 1. gear kickstarter
Nederste aksel
Antal tænder 27 22 26 23 32 33 (XS750-2D-Europa)
32 (XS750-2D-USA, XS750-E , XS850-UK, XS850-SG, SH og LH-USA)
31 (XS850 G og H-USA)
Type løst fast/forskydeligt løst fast/forskydeligt løst fast
formål 2 gear 5.gear 3.gear 4. gear 1.gear mellemgear
Mellemgearblok
Antal tænder 34 (XS750-2D-Europa)
34 (XS750-2D-USA, XS750-E , XS850-UK, XS850-SG, SH og LH-USA)
35 (XS850 G og H-USA)
formål Denne tandhjulsblok sørger for at aftage kraften fra gearkassens underste gearaksel monteret med 33, 32 eller 31 tands tandhjul og videregive den til vinkelgearets indgangsaksel.
Top